فیلم عمل جراحی بینی (شماره۱۸)

ویژگی های  یک بینی عمل شده  :

 

1- پس از عمل جراحی بینی  ، عملکرد بینی طبیعی باشد و اگر از اول اختلالی در عملکرد بینی  وجود دارد باید در عمل جراحی بینی  برطرف شود.

۲- پس از عمل جراحی بینی ، ساختمان  بینی  تضعیف و آسیب پذیر نشود. بخصوص با گذشت زمان ، بینی تغییر شکل بد پیدا نکند.

۳- پس از عمل جراحی بینی  ، زیبایی بینی  طبیعی باشد و با سایر اجزا صورت متناسب باشد .

 

ویژگی یک بینی طبیعی و متناسب با صورت  :

 

در یک جمله نا زیبا نیست و بنظر هم