آناتومی گوش داخلی

گوش داخلی، اولین قسمت از گوش است که در جنین شروع به تکامل می کند. ساختمان های گوش داخلی اطلاعات مربوط به شنوایی و تعادل را به مغز می رسانند.

گوش داخلی از تعدادی حفره استخوانی به نام دالان یا لابیرنت استخوانی تشکیل شده که کیسه ها و مجاری غشایی به نام لابیرنت غشایی درون این حفرات قرار می گیرند.

لابیرنت استخوانی شامل دهلیز، سه مجرای نیمدایره ای و حلزون است. این حفره های استخوانی گوش داخلی حاوی مایع شفافی به نام پری