وظایف سینوس ها

وظایف سینوس ها:

۱- سبک شدن استخوان جمجمه و استخوانهای صورت از وظایف سینوس ها .

۲- افزایش رزونانس (تشدید) صدای انسان از وظایف سینوس ها .

۳- ایجاد یک بافر (ضربه گیر) در برابر ضربات وارده به سر و صورت از وظایف سینوس ها .

۴- مرطوب و گرم کردن هوای تنفسی از وظایف سینوس ها .

۵- تصفیه هوای تنفسی از وظایف سینوس ها .

۶- عایق بندی ساختارهای حساس از قبیل ریشه دندانها و چشمها در برابر نوسانات سریع دمایی حفره