انحراف تیغه بینی از علل سردرد

سردرد سینونازال به وجود نقاط تماسی که بین سطوح متقابل مخاطی در منطقة بینی- سینوسی ایجاد می‌شود، مثل تماس بین تیغة بینی با شاخک فوقانی یا میانی یا بادیواه‌های داخلی سینوسی اتموئید، نسبت داده می‌شود. این تماس‌های نقطه‌ای ممکن است فاکتور تشدید کننده سردردهای اولیه یا علت ایجاد سردرد های ثانویه  باشند که به تازگی به طبقه بندی بین اللملی سردرد  اضافه شده‌اند. براساس تعریف، این سردردها با  سردردهای متناوب لوکالیزه، به خصوص در ناحیة اطراف چشم، دیواره داخلی چشم، ناحیة گیجگاهی و نیز در مناطق پیشانی