سرطان نازوفارنکس حفره بینی

علایم سرطان نازوفارنکس

از آنجایی که نازوفارنکس درمسیر عبور غذا نمی باشد ، ضایعات اولسراتیو این ناحیه به ندرت موجب درد می شوند . وجود سوراخ شیپور استاش در نازوفارنکس نقش اساسی در پیدایش علایم سرطان نازوفارنکس حفره بینی دارد . فشار توده ای در نازوفارنکس بر روی سوراخ شیپور استاش مانع از باز شدن آن می شود ، در نتیجه مایع ترانسودایی درگوش میانی تجمع می یابد و بیمار دچار اوتیت میانی همراه با افیوژن می شود . در این حالت بیمار از احساس پری گوش و احساس