سرماخوردگی

اگر چه سرماخوردگی (common cold) نوعی عفونت ویروسی و مسری دستگاه تنفسی فوقانی (شامل بینی، حفره بینی، سلول های هوایی غربالی، سینوس ها، حنجره و تراشه) است که در اثر گروه هایی از رینوویروس ها ایجاد می شود. ذکر این بیماری در مبحث بعضی از بیماری های بینی به دلیل آن است که بینی بخشی از دستگاه تنفسی فوقانی را تشکیل می دهد. سرماخوردگی از طریق انتشار هوایی (از راه عطسه یا سرفه کردن فرد مبتلا)، یا به دنبال تماس دست آلوده به ویروس با بینی، چشم