عوارض و پیشگیری از سینوزیت

عوارض سینوزیت :

اگر عفونت سینوس ها  پیشرفته کرده و از محدوده های سینوس فراتر رود، علایم و نشانه های جدیدی ظاهر می گردند که جزء عوارض سینوزیت هستند. در این میان، به ویژه گسترش عفونت از سینوس اتموئید و پیشانی خطرناک است. زیرا این سینوس ها با کاسة چشم، عصب بینایی و سخت شامة مغز در لوب پیشانی ارتباط نزدیک دارند. برخی علایم  عفونت سینوس ها که همزمان با نشانه های سینوزیت و یا اندکی بعد از آن بروز می کنند خطرناک بوده و باید فوراً به گسترش