عفونت حاد گوش میانی

عفونت حاد گوش میانی (اوتیت مدیا)

در واقع التهاب گوش میانی است. التهاب گوش دراثر عفونت گوش میانی اتفاق می افتد. عفونت گوش میانی ممکن است در یک یا هر دو گوش رخ دهد. عفونت حاد گوش میانی (اوتیت مدیا) شایعترین تشخیصی است که برای بچه های بیماری که به پزشک مراجعه می کنند گذاشته می شود. همچنین شایعترین علت ناشنوائی در کودکان است.

گرچه عفونت حاد گوش میانی (اوتیت مدیا) در بچه های کوچک شایعتر است، گهگاه بالغین را نیز درگیر می کند. این عارضه