انسداد شیپور استاش

تست شیپور استاش

آزمون بلع رایجترین آزمایش و تست برای بررسی وضعیت شیپور استاش است. در این تست شیپور استاش در صورت طبیعی بودن عملکرد شیپور استاش ، به علت متعادل بودن فشار در دو طرف پرده صماخ ، تمپاگرام حداکثر قابلیت پذیرش را نشان می‌دهد. در صورت انسداد شیپور استاش ، تمپانوگرام فشار منفی را نشان خواهد داد.

سرما خوردگی یا آلرژی بعلت التهاب یا تجمع مایع ممکن است شیپور استاش را مسدود نماید.این امر در کودکان کوچک شایعتر است زیرا شیپور استاش در آنها