عمل آندوسکوپی بینی و سینوس

بطور کلی عمل آندوسکوپی بینی و سینوس  دو کاربرد عمده دارد :

کاربرد تشخیصی عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس عبارت است از :

بسیاری از بیماریهای بینی بویژه بیماریهای مخاطی که ممکن است در سی تی اسکن ، ام آر آی بخوبی مشهود نباشد ، براحتی با عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس قابل تشخیص است . یکی از ویژگی های عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس در مقایسه  با روشهای تصویر برداری رادیولوژی ، عدم نیاز به پرتوهای مضر است .لذا بدون نگرانی و به کرات عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس