شکستگی بینی کودک

بینی نظیر سایر اجزأ بدن تا زمان بلوغ همچنان رشد میکند. وارد آمدن ضربه به بینی تا قبل از بلوغ کامل علاوه بر امکان آسیب به بافت های نرم و سخت بینی ممکن است موجب آسیب مراکز رشد در بینی گردد و لذا رشد هماهنگ و نرمال اجزأ بینی مختل شده و به مرور ایام موجب بدشکلی و انحراف بینی شود. آسیب به مراکز رشد در غیاب شکستگی واضح بینی از نظر دور مانده، موجب دفورمیتی های آتی می گردد.

شکستگی بینی در کودکان ممکن