کم شنوایی انتقالی

کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهمجاری های گوش خارجی و یا گوش میانی که باعث اختلال در مسیر انتقالی انرژی صوتی گوش خارجی تا حلزون گوش داخلی می شود و به نام کم شنوایی انتقالی یا هدایتی (CHL) معروف است.

در کم شنوایی انتقالی نتایج رادیوگرام بدین صورت بدست می آید.

آستانه های راه استخوانی (BC) در حد طبیعی آستانه های راه هوایی (AC) غیر طبیعی و حداقل جدایی برابر یا بیشتر از ۱۰dB

علائم

اگرچه امکان ندارد یک سری علائم و