پارگی پرده صماخ گوش

به ایجاد سوراخ ریز یا از بین رفتن پرده نازکی که مجرای گوش را از گوش میانی جدا می کند، پارگی پرده گوش یا پارگی پرده صماخ گوش می گویند. از آنجائیکه گوش میانی بوسیله شیپور استاش به بینی راه دارد و تعادل فشار در گوش میانی را بر قرار می کند. پارگی پرده صماخ گوش علاوه بر کاهش شنوائی، با ترشح گاهگاهی گوش همراه است. درد گوش در این مشکل خیلی شایع نیست.

دلایل

پارگی پرده صماخ گوش معمولاً به دلیل ضربه یا عفونت می باشد. از