کم شنوایی حسی عصبی

علائم

کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهنجاری های گوش داخلی و یا راه های عصبی شنوایی ، کم شنوایی حسی عصبی (SNHL) نامیده می شود.

علائم کم شنوایی حسی عصبی در روی رادیوگرام هم منحنی نتایج BC,AC بدین صورت است که : هر دو منحنی در خارج از محدوده طبیعی قرار گرفته و هیچ گونه فاصله ایی بین این دو منحنی وجود ندارد.

برخی از علائم کم شنوایی حسی عصبی بدین شرح است:

۱- اشخاص غالباً بلندتر از حد معمول صحبت می کنند زیرا به علت در گیری گوش داخلی