مینیر گوش چیست؟

مینیر گوش یک اختلال در گوش داخلی است با افزایش فشار مایع درونی گوش داخلی بیماری مینیر گوش عارض میگردد و در سنین ۲۰ تا ۶۰ سالگی بیشتر رخ میدهد. علت اصلی این بیماری ناشناخته است ولی در زمینه اختلال ژنتیکی عوامل متعددی موجب بروز یا تشدید مینیر گوش میشود.در این بیماری اختلال هوشیاری و سردرگمی غیر عادی است.

بیماری مینیر گوش که هیدروپس آندولنف نیز نامیده می شود، اختلال در گوش داخلی است. این بیماری یکی از مهمترین و شایعترین دلایل سرگیجه واقعی در گوش داخلی به حساب