انسداد حفره ی بینی نوزادان

انسداد حفره ی بینی یک اختلال مادرزادی است که در آن هیچ ارتباطی بین حفره بینی وجود ندارد. در ۳۰% موارد از نوع استخوانی در ۷۰% موارد مخلوطی از استخوانی و ممبرانی است.

با توجه به اینکه نوزاد اجبارا از راه بینی نفس می کشد٬ در مواردی که انسداد بینی دو طرفه کوان وجود دارد٬ نوزاد با نارسایی تنفسی حاد مراجعه  میکند که می تواند با باز نگه داشتن دهان بوسیله ایروی دهانی کاهش یابد.

در نوزادی که انسداد حفره ی بینی دو