بیماری خود ایمنی گوش داخلی چیست؟

بیماری خود ایمنی گوش داخلی (AIED)یک حالت التهابی گوش داخلی است. این حالت وقتی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن سلولهای گوش داخلی را نشناخته و به اشتباه با سلولهای گوش داخلی به عنوان ویروس یا باکتری رفتار کرده و به آنها حمله می کند. بیماری خود ایمنی گوش داخلی یک بیماری نادر است و درکمتر از یک درصد از ۲۸ میلیون آمریکایی با کاهش شنوایی مشاهده می شود.

علائم

علائم بیماری خود ایمنی گوش داخلی شامل کاهش شنوائی ناگهانی در یک گوش است که