زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )

زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) :

مواردی که عمل برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) با صلاح دید پزشک مربوط ممکن است انجام شود عبارت از :

۱-عفونتهای چرکی مکرر لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۲-خروپوف کردن دائمی شبانه به دلیل بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ).

۳ - تنفس دهانی هنگام خواب به علت لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۴- عفونت مزمن گوش میانی که