اختلالات شیپور استاش

عملکرد شیپور استاش

شیپور استاش لوله ای است که ۳/۲خارجی آن استخوانی و ۳/۱ داخلی آن غضروفی عضلانی است.

لوله شیپور استاش مهمترین عنصر سلامت گوش می باشد. مسئول هوادهی به داخل گوش میانی و برقراری تعادل هوا بین گوش میانی و نازوفارنکس است.

اختلالات شیپور استاش اغلب در اطفال بصورت اوتیت سروز خود را نشان می دهد که بیشتر در زمینه آلرژی تنفسی و اختلال شیپور استاش رخ می دهد که با درمان دارویی و افزایش سن بدون هیچگونه نیاز به عمل جراحی