جراحی ثانویه بینی و جراحی بازنگری

جراحی ثانویه بینی ممکن است به منظور اصلاح یک پیچیدگی، اصلاح نتایج ناخواسته و بهبود نتایج انجام شود. جراحی ثانویه بینی سخت تر از جراحی اولیه میباشد، هرگونه اقدام و اندازه گیری که به جراح کمک کند میبایست انجام پذیرد: اقداماتی مانند عکسبرداری پیش از عمل و استفاده از مدل ها در حین جراحی بینی.

هر دو روش جراحی باز و بسته در جراحی ثانویه بینی قابل استفاده میباشند.

جراحی ثانویه بینی به معنی جراحی مجدد بینیای میباشد که توسط جراحی دیگر مورد عمل بینی