نقایص مادرزادی بینی

مشاهده کرده‌اید که در نوزادان بینی‌ زیبا و کوچک است و والدین از خداوند میخواهند که بینی‌ فرزندشان همیشه به این شکل باقی‌ بماند، ولی‌ غالباً این اتفاق نمی‌افتد. در تعدادی ضربه و در عده دیگر رسیدن به سنّ بلوغ و مسائل ارثی و نژادی تغییراتی‌ را در بینی‌ ایجاد می‌کند. این سیر طبیعی در رشد بینی است.

بینی‌ گروه اندکی‌ از نوزادان (کمتر از یک درصد) در بدو تولد نقایصی دارد. این نقایص مادرزادی بینی را می‌توان به سه گروه نقایص داخل، نقایص خارج