عملکرد بینی انسان

بینی یکی از مهمترین اعضای بدن در نگهداری سلامت فرد و حفظ سایر اعضاء است. بینی دارای فیزیولوژی بسیار پیچیده ای است. وظایف‌ اساسی‌ بینی‌ شامل‌ ایجاد راه‌ هوایی‌، حس بویایی‌، تنظیم‌ دما، تنظیم‌ رطوبت‌، تصفیه‌ ذرات‌ هوا و نقش درتکلم‌ است‌.

مهمترین عملکرد بینی ایجاد راه هوایی برای تنفس طبیعی است.‌ کوچکترین تغییرات درمجرای تنفسی بینی می تواند موجب مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر عبور هوا شود به طوری که اگر قطر مسیرعبور هوای‌ تنفسی‌ از راه‌ بینی‌ به‌ نصف‌ تقلیل‌ یابد، مقاومت