عمل بینی سرپایی

عمل بینی ،بسته به وسعت جراحی ممکن است با بی حسی موضعی یا بی هوشی عمومی انجام شود که در این رابطه از شما نیز نظر خواهی خواهد شد . در صورت انتخاب بی حسی موضعی قبل از هر گونه دستکاری به شما داروی آرام بخش تزریق خواهد شد .در مواردی که جراحی وسیع باشد و یا بیمار دچار استرس باشد بیهوشی عمومی ارجح است.

آیا برای تغییر ظاهر بینی به جز جراحی راه دیگری هم وجود دارد؟

تغییر شکل ظاهری بینی به