عمل بینی ناموفق

در عمل بینی به طور کلی به علت وسعت دستکاری بافت های مختلف علائم التهابی واضحی پس از عمل بینی وجود خواهد داشت. از جمله عوارض عمل بینی بروز خونریزیهای زیر و اطراف چشم است. در گذشته میزان این خونریزیها زیاد و قابل توجه بود لیکن با استفاده از تکنیک های جدید استئوتومی این عارضه بعد از عمل بینی در حداقل ممکن بوده و مقادیر مختصر بوجود آمده در برخی بیماران ظرف مدت ۴ تا ۵ روز بعد از عمل بینی رفع می گردد.

ترشحات