فیلم جراحی بینی(شماره۵)

نکات مهم در مورد  عمل جراحی بینی :

* عمل جراحی بینی با هردوروش بیهوشی عمومی و  بیهوشی موضعی قابل اجراست.

* بااستفاده از متدهای جدید عمل جراحی بینی حداکثر عناصر بینی حفظ شده و احتمال بروز بد شکلی و سایر عوارض به حداقل خواهد رسید.

* در انتهای عمل جراحی بینی  ازپانسمان چرب در داخل سوراخهای بینی استفاده خواهد شد که ظرف ۳-۲ روز خارج میشوند.

* در انتهای عمل جراحی بینی روی بینی آتل گچی یا پلاستیکی گذاشته شده که ظرف ۱۰-۷ روز برداشته