مراحل جراحی عمل زیبایی بینی

مراحل جراحی عمل زیبایی بینی :
ـــ مرحله اول  عمل جراحی بینی- بی هوشی:

به شما داروهائی داده خواهد شد تا شما حین عمل زیبایی بینی  راحت باشید . این داروها باعث بی هوشی عمومی یا آرامش شما می شود که جهت آن جراح عمل زیبایی بینی  شما تصمیم می گیرد.

ـــ مرحله دوم عمل جراحی بینی - برش:

عمل جراحی رینوپلاستی یا به روش بسته انجام می گردد که در آن برشها داخل بینی داده می شود و یا به روش باز انجام می گردد که در آن یک برش