عمل جراحی لوزه ها و لوزه سوم

عمل جراحی برداشتن  لوزه ها و آدنوئید( لوزه سوم)   :
 لوزه ها و آدنوئید( لوزه سوم)  :

به طور کلی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) به عنوان یک عضو از سیستم دفاعی بدن مورد احتیاج  هستند ، فقط در صورتی برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  جایز است که عدم لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  بهتر از وجودشان تشخیص داده شود.

در حال حاضر ثابت شده است که اولا اعضای لنفی در گلو نقش مهمی را در ایمنی بدن دارند. ثانیا