عمل بینی در آقایان

در عمل زیبایی بینی ،گرچه بدلیل بیشتر بودن احتمال شکستگی در آقایان تعدادی از آنان به علت انحراف بینی‌ مراجعه میکنند، ولی‌ بیشتر آنها دلیل مراجعه شان انجام عمل زیبایی‌ بینی است.

هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند عمل زیبایی بینی در آقایان انجام نشود ولی‌ درخواست زیبایی مختص گروه ویا صنف خاصی نیست، زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق همه خانمها و آقایان است. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها و روحیات وجود دارد که