عمل های جراحی گوش

عمل های جراحی گوش به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می شوند:

عمل های جراحی کوچک گوش شامل قرار دادن لوله  T مانند٬ ترمیم ساده پرده تمپان و معاینه گوش است که عمدتا به صورت سر پایی انجام می شود. معمولا نیازی به تجویز پره مد قبل از عمل های جراحی گوش ندارند. آنالژزیک مورد نیاز از انواع ساده بوده و ریکاوری عمل های جراحی گوش این بیماران سریع است.

عمل های جراحی بزرگ گوش شامل ماستوئیدکتومی٬ میرنگوپلاستی٬ اتوپلاستی٬ تصحیح و ترمیم