عوارض عمل زیبایی بینی

هر عمل جراحی ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد. عمل زیبایی بینی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ممکن که که با عوارضی همراه باشد که البته مهارت و تجربه ی یک جراح خوب می تواند این عوارض را بسیار کاهش دهد وحتی به صفر برساند و بالعکس اگر این کار توسط پزشکی انجام شود که مهارت و دقت کافی نداشته باشد می تواند به عوارض بیشتری منجر شود. بنابراین اگر می خواهید پس از جراحی یک بینی بسیار زیبا و با کمترین عوارض پس