زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی

زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی :

ارتباط بین  بینی و صورت بر اساس زیبایی شناسی  بر پایه چهار زاویه مهم بیان می شود که این چهار زاویه عبارتند :

۱-زاویه بین بینی و پیشانی (نازوفرونتال)

۲-زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال)

۳-زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال)

۴- زاویه بین بینی و چانه (نازومنتال) .

زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال) :

در مورد این زاویه می توان گفت که محدوده  زاویه  آن به لحاظ اصول