از بین بردن ورم و کبودی بینی بعد از جراحی

- پس از جراحی بینی (رینوپلاستی) به منظور کاهش تورم پس از جراحی بینی باید در زمان استراحت سر و گردن بالاتر از تنه قرار گیرد.

- در ٧٢ساعت ابتدایی  بعد از جراحی،از یخ خرد شده یا ماسکهای یخی آماده استفاده نمایید تا تورم بینی و کبودی بینی کاهش یابند. توجه داشته باشید که روی گچ بینی فشار وارد نکنید. ادامه ورم بعد از ۴٨ ساعت اول طبیعی است . تورم بینی در ۴٨ -٧٢ ساعت اول به حداکثر خود می رسد.

- استفاده