غربالگری شنوائی نوزادان

چرا غربالگری شنوائی نوزادان مهم است؟ تقریباً ۲ تا ۴ از هر ۱۰۰۰ کودک در آمریکا ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند. بنابراین کاهش شنوایی شایعترین ناتوانی حین تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تشخیص زودرس کاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان جهت تکامل گفتار، زبان و توانایی های شناختی و روانی – اجتماعی اهمیت بسزا دارد. اگرکاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان سریع تشخیص داده شود (بخصوص در اولین ماه زندگی)، درمان اغلب موفقیت آمیز خواهد بود. به رغم پیشرفتهای جدید تشخیصی،