ورم عمل بینی

سه فاکتوراساسی که درمیزان ورم بینی بعد از عمل دخیل می باشند ، عبارت اند از :

۱- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح

۲- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی

۳- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیمار

فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح

قطعاً هرچقدر جراحی با ظرافت بیشتری انجام شود ، ورم عمل بینی بیمار کمتر خواهد بود .

فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی

بدون شک هر چقدر بیهوشی