نقش تکنولوژی در جراحی‌ زیبایی بینی

جراحی مدرن بینی که با هدف عمده زیبائی انجام میشود ، همزمان به اهداف تنفس بهتر ، ظاهر طبیعی تر و ثبات فرم و ساختار بینی نیز توجه خاص دارد .

این روش جراحی بینی در تضاد با اعمال جراحی بینی قبل بوده که در آن زیبائی به مفهوم هر چه کوچکتر نمودن بینی بوده و به عواقب ناشی از آن از قبیل مشکلات تنفسی ، و عدم ثبات فرم بینی توجه چندانی نمی شد.

جراحی زیبایی و پلاستیک بینی، افزون بر ایجاد