آناتومی مجاری تنفسی

شناخت کامل و جامع جراح زیبایی بینی از آناتومی و فیزیولوژی مجاری تنفسی بینی و دلایل مختلفی که مانع تنفس صحیح فرد می شوند، امری ضروری و مهم در تشخیص صحیح و مدیریت مناسب فرآیند جراحی بینی می باشد. رایج ترین نوع درمان در این شرایط برش زیرمخاطی در ناحیه جداره جدا کننده منافذ بینی (septum) و یا در ناحیه چرخش های تحتانی (inferior turbinates). هر چند که این روش در اغلب موارد پاسخگوست، اما برای انتخاب فرآیند مناسب در جراحی بینی می بایست داشته های کافی