فیلم جراحی بینی(شماره۳)

سن عمل جراحی بینی  :

در بچه ها  سن عمل جراحی بینی  محدودیت های مشخصی وجود دارد که مانع از عمل جراحی بینی  قبل ازبلوغ کامل می شود اغلب دختران درپایان ۱۶سالگی وپسرها در پایان ۱۸ سالگی به بلوغ کامل رسیده اند ومیتوانند تحت عمل جراحی بینی  قرار گیرند . اصلاح عیوب بینی دراین سن باعث میشود اعتمادبه نفس نوجوان در یک زمان طلایی از زندگی وی بیشتر شود ونباید فراموش کنیم که در این زمان است که نوجوان نه تنها خودش را می شناسد بلکه احتمالاً آینده اش