درمان اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ

درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ

در اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ، درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم ﻣﯿـﺸﻮد :

از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎری اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﻨﻮاﯾﯽ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری از روﺷﻬﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

درمان جراحی ﺗﻤﭙﺎﻧﻮﭘﻼﺳﺘﯽ : در ﺑﯿﻤﺎراﻧ مبتلا به اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون ﮐﻠﺴﺘﺎﺗﻮم دارﻧﺪ ، درمان جراحی ﺗﻤﭙﺎﻧﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮده گوش و زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺘﺨﻮاﻧﭽﻪ ﻫﺎ روش درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ . در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎری با ﻣﺨـﺎﻃﯽ ﮔـﺴﺘﺮده