اصول قبل از عمل بینی

هفت اصل مهم قبل از جراحی عمل بینی:

 

1- انتخاب جراح بینی :

 

عمل بینی ،  عملی نیست که فوراً در مورد آن تصمیم‌گیری شود. فقط یک بار امکان داردعمل بینی خوب انجام شود. عمل بینی  برای اصلاح اشکالات پیش آمده ناشی از عمل بینی قبلی، به‌ مراتب دشوارتر و کم نتیجه تر از بار نخست عمل بینی است؛ چرا که در عمل بینی  برداشتن بافت بینی آسان‌ تر از افزودن بافت به بینی  است؛ آن هم در بینی‌ ای که یک بار بافت‌های آن برداشته ‌شده است. بنابراین بیماران  در جراحی عمل