نقش بینی در زیبایی صورت

ارتباط زیبایی بینی و چانه

زیبایی این دو عضو درارتباط بسیار نزدیکی با همدیگر هستند .بخصوص در نیمرخ صورت .چانه زیبا بصورت طبیعی پیش آمده و تقریبا هم طراز با لب پایین است.در چانه هایی که رشد طبیعی نکرده و عقب هستند دهان بیرون زده و جلوتر بنظر میاید و حرکات لب طبیعی نیست . چانه زیبا ، یکی از عوامل مهم زیبایی صورت و فراتر از زیبایی باعث تعادل و توازن و با نمکی صورت میباشد . در چهره های ایرانی چانه عقب و رشد نیافته زیاد