لایه ی درم و هیپودرم پوست

لایه ی درم پوست :

لایه ی  دِرم پوست  که به آن کوریوم (corium) هم گفته می شود پوست حقیقی را تشکیل می دهد و شامل یک لایه ی نازک در بیرون و یک لایه ی شبکه ای متراکم (که ضخیم تر و عمقی تر از لایه ی اول است) می شود. لایه ی  درم پوست  دارای شبکه رگ های خونی و لنفی، رشته های عصبی، پایانه های اعصاب حسی، چربی، فولیکول های مو، غدد سِباسِه (ترشح کننده چربی و مواد زاید اپی تلیال)، مجاری غدد عرق، رشته