آناتومی گوش میانی

گوش میانی یک حفره پرشده از هوا در داخل استخوان گیج گاهی جمجمه است. این حفره با غشای مخاطی پوشیده شده است. گوش میانی از سه قسمت تشکیل شده است:

۱-صندوق صماخ

۲-لوله شنوایی یا شیپوراستاش

۳-سلول های پستانی

صندوق صماخ در گوش میانی

به قسمت اصلی گوش میانی صندوق صماخ می گویند که حفره بسیار کوچکی است و دیواره داخلی و خارجی آن خیلی به هم نزدیکند. این صندوق در گوش میانی به وسیله مخاط پوشیده می شود و