آناتومی گوش خارجی

گوش خارجی دو قسمت دارد:

۱- لاله گوش

۲- مجرای گوش خارجی

ساختمان لاله گوش

لاله گوش خارجی (یا اوریکل) دارای یک اسکلت غضروفی لیفی است و کار آن جمع کردن امواج صوتی است. در حیواناتی که لاله گوش وسیع تری دارند، امواج بیشتری دریافت می شود. لاله در گوش خارجی امواج صوتی را به داخل سوراخ شنوایی خارجی متمرکز می کند. در بعضی از حیوانات، گوش ها می توانند مانند آنتن های رادار برای جست و جوی اصوات حرکت کنند.