انواع سینوس های اطراف بینی

انواع سینوسهای اطراف بینی :

افراد بالغ، چهار جفت سینوس دارند :

۱- سینوسهای پیشانی که دردو طرف پیشانی و بالای چشمها در ضخامت استخوانهای پیشانی قرار دارند.

۲-سینوسهای فکی که در دوطرف زیر گونه‌ها در ضخامت استخوانهای فک بالا قرار دارند.

۳-سینوسهای اتموئید یا سینوس های  پرویزنی که در پشت پل بینی و بین چشمها در ضخامت استخوانهای نزدیک گوشه داخلی چشم قرار دارند .

۴- سینوسهای اسفنوئید یا شب پره‌ای که در قسمت بالای بینی و پشت چشمها در ضخامت استخوان کف جمجمه قراردارند.