بینی خوش فرم، بینی طبیعی

لغت رینو یعنی بینی و لغت پلاستیک بمعنای شکل دادن و فرم دادن است .از همین رو ظروفی را که از یک ماده خمیری به اشکال مختلف در می آورند را ظروف پلاستیکی می نامند.اما بینی یک عضو زنده است و دهها فعالیت مهم برای زندگی ما دارد.نباید فکر کرد که مثل خمیر پلاستیکی میتوانیم آنرا به هر شکلی که بخواهیم در بیاوریم .بینی مثل گچ و چوب هم نیست که هر طور بخواهیم آنرا بتراشیم.

ویژگی های بینی خوش فرم

۱- کار کرد بینی خوش