استاپدکتومی چیست؟

این جراحی که برای از بین بردن استخوان رکابی در گوش میانی است و جایگزین کردن کامل آن با پروتز را استاپدکتومی یا رکاب‌برداری می‌نامند. این کار می‌تواند از دست دادن شنوایی را درمان کند.

در برخی مواقع، تنها بخشی از استخوان رکابی گوش میانی برداشته می‌شود و یک سوراخ کوچک در انتهای آن بوجود می‌آید، این روش را به نام استاپدوتومی یا رکاب‌گشایی می‌خوانند.

در برخی موارد از لیزر برای جراحی استفاده می‌کنند.

روند جراحی استاپدکتومی

استاپدکتومی یک روش جراحی است