مراقبت های بعد از پروتز لب

متخصصان زیبایی، لب های توپر همراه با کناره های برجسته و واضح را از معیارهای زیبایی لب می دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمی کنند و در زمان خندیدن، نقطه محوری عمده زیبایی صورت به شمار می آیند. اما یکی از آثار گذشت زمان در صورت، آتروفی و تحلیل چربی صورت و از جمله تحلیل چربی لب هاست که از زیبایی لب می کاهد که با انجام حجم دهنده لب میتوان صورت را زیباتر نمود.

چه نواحی ای از لب ها قابل برجسته