مراقبت های پس از جراحی بینی

-  در موقع خوابیدن در یک هفته اول پس از جراحی بینی ،حتی الامکان از دو بالش استفاده نمایید.

-  شما پس از جراحی بینی احتمالاً ترشحات خونی از بینی برای ٣ – ۴ روز خواهید داشت و می توانید گاز زیر بینی خود را هر وقت لازم بود عوض کنید .در صورتیکه ترشحات خونی قطع شدند می توانید گاز زیر بینی را بردارید.

- برای جلوگیری از خونریزی ، از فین کردن در دو هفته اول پس از جراحی بینی خودداری کنید.سعی