کاشت حلزون در ناشنوایان

آناتومی گوش

گوش انسان از سه بخش تشکیل شده است که نقش حیاتی در شنیدن ایفا می کنند:

- گوش خارجی

- گوش میانی

- گوش داخلی

صوت توسط مجرای گوش خارجی وارد شده و سبب لرزش پرده گوش می گردد. سه استخوان کوچک در گوش میانی این لرزش را از پرده گوش به بخش حلزونی گوش، در گوش داخلی هدایت می کنند. هر گونه اشکال در این انتقال، سبب نقصان شنوایی هدایتی می گردد. وقتی سه استخوان کوچک حرکت