جراحی بینی با پوست ضخیم

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از جراحی بینی ﻧﻘﺶ ﻣﻬمی دارد و ﺑﺮخی ﺟﺮاﺣﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﭘﻮﺳـتی ﺑـﺮای ﻛـﻢ ﻛـﺮدن ﺿـﺨﺎﻣﺖ پوست ضخیم اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ.

در جراحی بینی ،پوست ضخیم به پوستی اطلاق می شود که میزان غدد سباسه و بافت زیر جلدی آن بیشتر از سایر انواع پوست است این غدد ماده ای به نام سبوم را ترشح می کنند که معمولا نمای چرب دارد پوست ضخیم سخت ترین پوست برای جراحی بینی است اما با تکنیک های درست جراحی بینی